pexels-emiliano-arano-1330218

Contributie

Contributie 2022*

Leden Contributie Entreegeld**
Bedrijven
Tot 10 medewerkers € 750,00 € 150,00
10-50 medewerkers € 2.500,00 € 500,00
50-500 medewerkers € 5.000,00 € 1.000,00
> 500 medewerkers € 9.500,00 € 1.900,00
Intermediaire- en koepelorganisaties
Tot 500 aangesloten organisaties € 5.000,00 € 1.000,00
> 500 aangesloten organisaties € 9.500,00 € 1.900,00
Overheidsinstellingen
Waterschappen en provincie € 10.000,00 € 2.000,00
Ministeries en overige rijksoverheden € 15.000,00 € 3.000,00
Gemeenten
tot 50.000 inwoners € 2.500,00 € 500,00
50.000-100.000 inwoners € 7.500,00 € 1.500,00
>100.000 inwoners € 10.000,00 € 2.000,00
Onderwijs-, kennis-, zorg- en overige non profit instellingen € 1.500,00 € 300,00

 

*Onder voorbehoud van goedkeuring ALV (algemene ledenvergadering)

**Entreegeld is alleen voor nieuwe leden, en dient eenmalig overgemaakt te worden.

Bankrekeningnummer de Coöperatieve Vereniging de Waterbank U.A. (alleen voor contributies): *BANKREKENINGNUMMER*

Voor contributie is één speciaal Rabobank banknummer. Automatische incasso’s kunt u op *BANKREKENINGNUMMER* terugvinden. Voor hen die automatische incasso’s niet willen gebruiken: overmaken op rekening *BANKREKENINGNUMMER* ten name van de WaterBank te Boxtel. Vermeld je lidnummer en factuurnummer.

Geen-gezeur-garantie bij incasso

Incasso is een zaak van vertrouwen. Meer dan 95% van de leden geeft toestemming voor incasso’s en uw penningmeester doet zijn uiterste best hun vertrouwen niet te beschamen. Transacties via automatische incasso worden op verzoek zonder verdere vragen teruggestort. Stuur uw verzoek naar penningmeester@dewaterbank.nl.

Contributie in januari

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Eind januari is de incassobetaling voor bestaande leden.

Entreegeld

De vereniging heft contributiegelden conform het geregelde in de statuten. Daarnaast betaalt ieder nieuw lid tegelijk met de eerste contributie een entreebedrag. Via het entreebedrag betaalt u mee aan de door de vereniging gedane investeringen. Het betaalde entreegeld is niet terug te vorderen bij het beëindigen van het lidmaatschap.

Gespreide betaling

Alléén via automatische incasso’s, is gespreide betaling mogelijk. U betaalt de contributie dan in 12-maandelijkse termijnen, die geïnd worden op het einde van de maand rond de 25e. Dit loopt standaard van 25 januari t/m 25 december Wie later lid wordt dan januari betaalt de eerste keer ook de ‘achterstallige’ termijnen. Voorbeeld: u wordt lid in mei. Dan betaalt u eind mei 5 termijnen ineens, zijnde die van januari, februari, maart, april en mei. Per termijnbetaling wordt 1,50 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Gespreide betaling kunt u bij lid worden aangeven op het inschrijfformulier of later alsnog aanvragen (en weer intrekken) door een e-mail aan penningmeester@dewaterbank.nl.

Géén entreegeld voor oud-leden

Het entreegeld is éénmalig. Oud leden die opnieuw lid worden behoeven géén entreegeld te betalen.

Niet in staat om te betalen

Indien u niet in staat bent de verschuldigde contributie te voldoen dan dient u contact op te nemen met de penningmeester, via penningmeester@dewaterbank.nl. Deze zal dan met u overleggen op welke wijze de betaling wel kan geschieden.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen als lid doet u bij de Ledenadministratie via secretariaat@dewaterbank.nl. Tot 1 januari kan dit kosteloos. Bij verlate opzegging, dus na 31 december, brengen wij de contributie voor het volgende kalenderjaar in rekening.

U krijgt altijd bevestiging per e-mail. Let op dat u deze bevestiging hebt ontvangen, want door op te zeggen trekt u automatisch ook uw toestemming voor incasso’s in; dit hoeft u dus niet nog apart te doen.

Vanzelfsprekend hebben wij begrip voor iedere opzegging en danken wij u voor uw inzet voor onze vereniging. We stellen op prijs wanneer u bij uw opzegging de reden(en) van opzegging aangeeft omdat wij zo een goed beeld hebben en ook hier mogelijk van kunnen leren.

Tussentijds opzeggen

Tussentijds opzeggen doet u ook bij de Ledenadministratie. Echter, de WaterBank is een vereniging met een maatschappelijk doel. In financieel opzicht is iedereen lid voor een vooraf bepaalt bedrag, of u veel uit het lidmaatschap haalt of niet en of u gespreid betaald of in een keer. Tussentijdse opzegging als gevolg van faillissement geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie.

Lid worden? Klik hier!

Informatie over het lidmaatschap? Klik hier!