Gebruikersvoorwaarden

Actuele en accurate informatie is belangrijk voor ons platform. En daarmee ook voor u. Want alleen met een kwalitatief hoogwaardig platform kunnen we u nu en in de toekomst, beter van dienst zijn. Daarom hebben wij een aantal regels en uitgangspunten geformuleerd die we strikt naleven. Zo kunnen we samen de kwaliteit van de WaterBank waarborgen. U leest er alles over op deze pagina.

Gebruikersvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de WaterBank. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website en diensten van de WaterBank. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van de WaterBank. Lees deze zorgvuldig door voordat u de WaterBank gaat gebruiken.

Wie is de WaterBank?

Waterbank B.V. (hierna: de WaterBank) is een onderneming die vraag en aanbod verbindt van kwalitatief geschikt restwater op via het internetplatform dewaterbank.nl. De WaterBank is statutair gevestigd in Boxtel aan Bosscheweg 56, 5283 WB en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87607883.

Algemeen

Wanneer u gebruik wenst te maken van de diensten van De Waterbank, dan zijn eerdergenoemde  Gebruikersvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid van toepassing e.d. van toepassing. De WaterBank publiceert al deze documenten op de WaterBank website. Mocht u niet akkoord gaan met de inhoud van deze documenten, kunt u geen gebruik te maken van de diensten van de WaterBank.

De WaterBank behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt steeds door publicatie op de WaterBank website. Wanneer u na de bekendmaking van de wijzigingen gebruik blijft maken van de WaterBank, dan aanvaardt u onherroepelijk de desbetreffende wijzigingen. We raden u aan om de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van de WaterBank tenzij dit expliciet anders wordt aangegeven. Alleen indien dit schriftelijk met u is overeengekomen, kan in uitzonderlijke gevallen van deze Gebruiksvoorwaarden worden afgeweken.

Deze Gebruikersvoorwaarden gelden ook voor mobiele diensten zoals de WaterBank App. Voor de mobiele diensten die de WaterBank aanbiedt of in de toekomst gaat aanbieden gelden de normale tarieven van uw telecomaanbieder.

Uw rechten en plichten

Als gebruiker van de WaterBank website behoort u zich in alle opzichten te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Zo is het niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen of gedragingen niet toegestaan:

  1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van de WaterBank en derden;
  2. inbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen doen;
  3. wettelijk verboden materiaal verspreiden;
  4. de beveiliging van (delen van) de website ontwijken of verwijderen.

Het is toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet- commercieel gebruik. Het is echter niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de WaterBank, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en te exploiteren.

Alleen met voorafgaande schriftelijk toestemming van de WaterBank, is het toegestaan om een hyperlink aan te brengen. (Dat is een technisch commando, dat verwijst naar een website van de WaterBank, waarbij de website binnen de kaders van de WaterBank verschijnt). Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@dewaterbank.nl.

Wanneer u in strijd handelt met voornoemd toegestaan gebruik, behoudt de WaterBank zich het recht voor om de eventuele schade die daaruit voortvloeit, op u te verhalen.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s tekeningen, etc.) op de website van de WaterBank geeft u de WaterBank impliciet toestemming dit te gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Het geplaatste materiaal kan in sommige gevallen tevens getoond worden via andere mediakanalen dan de website van de WaterBank. Bijvoorbeeld de website van Waterschap De Dommel of Brabants Dagblad.

De WaterBank heeft het recht om uw materiaal van haar website te verwijderen indien de WaterBank een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat de WaterBank met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor de WaterBank de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die de WaterBank gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben uitsluitend betrekking op de website(s) van de WaterBank zelf en niet op de websites waarnaar u kunt doorlinken via de WaterBank website.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De WaterBank is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van de WaterBank zijn verbonden.

De WaterBank is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. De WaterBank is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de WaterBank websites worden aangeboden.

De WaterBank is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de WaterBank.

De WaterBank kan niet garanderen dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. De WaterBank garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. De WaterBank garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden vragen we u contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt. De WaterBank is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van informatie die u ontleent aan de website(s) van de WaterBank.

U vrijwaart de WaterBank tegen aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  1. het gebruik van informatie van de WaterBank website(s) die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  2. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de WaterBank websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met de WaterBank op te nemen.

De Waterbank B.V.

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

 

info@dewaterbank.nl

 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 1 april 2023.